Stora Sundborn

Sundbornsån vid sekelskiftet 1900, sedd från dammen upp mot bron – Foto: Leif Kihlström

På 1700-talet kallas den här delen av byn för ”Stora Sundborn”. Området präglas, sen lång tid tillbaka, av kopparhyttor och annan äldre industriell verksamhet knuten till det brusande vattendraget. Jordbruk har man då som bisyssla.

Stora förändringar sker kring sekelskiftet 1900. Gamla kvarnar, smedjor, sågver och flottningsrännor rivs eller flyttas. Man bygger en kraftverksdamm och en kraftstation och forsen försvinner.

Byn förändras radikalt när man anlägger en ny bro 1949 och sen bygger ut landsvägen genom byn. Gamla hus och trädgårdar försvinner. Biltrafiken prioriteras. Byggnader på gamla jordbruksgårdar byggs om till moderna bostadshus och slöjdbodar.

En gammal kvarn inne i byn, som tidigare flyttats upp från ån, blir i slutet av 1970-talet ett konstgalleri och senare en del av Carl Larsson-gårdens verksamhet – Konsthallen Kvarnen.

Här kan man se hur landskapet kring ån har förändrats och hur verksamheterna har anpassats till nya villkor.